Gizlilik Politikası

Lab Akademi kullanıcılarının gizlilik haklarına büyük önem vermekte ve aşağıda açıklanan Gizlilik Politikasını uygulamaktadır. Aşağıdaki maddeler, sitemizde toplanan müşteri bilgilerinin neler olduğu, hangi amaçlar için toplandığı, hangi şekillerde kullanıldığı, bu bilgileri nasıl değiştirebileceğiniz, sizinle yapılan iletişim konusundaki tercihleriniz gibi konuları içermektedir.

İşbu metin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, labakademi.com sitelerinde tarafınıza ait kişisel verilerin aktarımı, kullanımı, korunumu, işlenmesi ve paylaşımı hususlarını ele alır.

Lab Akademi, kişisel verileri işlerken başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya, kişisel verileri işlenen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslara özen göstermekte ve kişisel veri işleme faaliyetlerini Kanun’a uygun bir şekilde yürütmektedir. İşbu Politika’da yer alan kavramlar ve terimler, Kanun’da yer alan ilgili kavram ve terimleri ifade etmektedir.

Kullanıcı, labakademi.com adresli internet sitesinde kişisel bilgilerini paylaşırken işbu Gizlilik Politikası metnini okumuş ve tarafının bilgilendirilmiş olduğunu kabul ve beyan eder.

Kullanıcı, labakademi.com adresli internet sitesini kullandığı andan itibaren paylaşmış olduğu bilgilerin Lab Akademi tarafından Kanun hükümleri doğrultusunda kullanılacağını kabul etmektedir.

Lab Akademi, yasal düzenlemelerin değişmesi halinde ve/veya kendi idari ve ticari kararları doğrultusunda metin üzerinde değişiklik yapabilir ve/veya metni yenileyebilir. Kullanıcı, her bir satın alma veya kayıt işlemi esnasında kendi kişisel bilgilerini paylaşmadan önce işbu metni okumalı ve kontrol etmelidir. Kullanıcı, metnin değişikliğe uğramasından dolayı Lab Akademi’den herhangi bir hak talep edemez.

Lab Akademi, Kullanıcı’nın açık rızasını alarak işbu Gizlilik Politikası kapsamında Kullanıcı bilgilerini, duyurular, eğitim kayıtları, kendi düzenleyeceği kampanyalar ve Lab Akademi’nin sponsoru olan firmaların düzenleyeceği kampanyalar ve Lab Akademi’nin dahil olacağı kampanyalardan Kullanıcıları haberdar etmek, üyeliğinizi devam ettirmek ve bu hususlarla ilgili elektronik posta göndermek amacıyla kullanabilir ve bu amaçlar için katılımcı bilgilerini etkinlik sponsorları ile paylaşabilir. Ancak bu kapsamda rıza vermeyen Kullanıcılar’ın bilgileri pazarlama amacıyla kullanılmayacaktır.

Lab Akademi, Kullanıcı bilgilerini yukarıda sayılan hususlar dışında hiçbir amaç ve/veya hizmet dışında kullanmayacağını taahhüt eder.

İşbu internet sitesi vasıtasıyla Kullanıcı’ya ait ad ve soyad, adres, e-posta adresi, telefon numarası, kimlik bilgisi, kredi kartı ve banka bilgileri gibi birtakım bilgileri işlemekteyiz. Bunun yanında Kullanıcı, labakademi.com adresli internet sitesinden satın alma işlemi gerçekleştirdiğinde veya bir etkinliğe (web semineri, eğitim-danışmanlık hizmeti vb.) kayıt olduğunda Kullanıcı’ya ait ödeme bilgileri kendisinden talep edilir.

Kullanıcı’nın, kimlik bilgileri, kredi kartı ve banka bilgileri ve elektronik posta bilgileri satın alma işlemini gerçekleştirmek amacıyla üçüncü şahıslarla (bankalar), hak ve menfaatlerimizin korunması amacıyla avukatlar ve danışmanlar ile, kanuni ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla denetçiler, resmi kurumlar ve mali müşavirler ile paylaşılabilecektir.

Bunun yanında Kullanıcı’ya ait kişisel veriler, Lab Akademi’nin yetkili, idari, resmi makamlardan talep olması halinde, diğer Lab Akademi Şirketlerinin veya çalışanlarının, temsilcilerinin ve üstlenicilerinin (sözleşmelerimizin uygulatılması da dâhil) yasal haklarını veya mülkiyetlerinin korunması, diğer Lab Akademi kullanıcılarının veya halkın güvenlik ve emniyetinin korunması, sitemizin bütünlüğünün korunması, sahtekârlığa karşı koruma sağlanması veya risk yönetimi amacıyla veya kanuna veya yasal süreçlere uyulması için gerekli olduğuna iyi niyetle inanıldığı takdirde Kullanıcı’ya ön bildirim yapmadan usulüne uygun biçimde ilgili makamlarla paylaşılabilir.

İzinli pazarlama faaliyetleri kapsamında onayınızı binaen tarafınıza herhangi bir pazarlama materyali gönderilmesi durumunda; örneğin, yarışmalar veya promosyonlarda bize yardımcı olması veya reklam hizmeti vermesi için siteyi barındıran üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcı veya aracısını görevlendirebiliriz.

Lab Akademi namına çalışan üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların Lab Akademi’ye veya bir operatöre hizmet sağlamak için kişisel verileri sadece bu Politika’ya tabi olarak kullanmayı kabul etmeleri gerekir.

Lab Akademi tarafından labakademi.com adlı internet sitesinde Kullanıcı’ya hizmet vermek amacıyla kaydedilen bilgiler, sitede Kullanıcı’ya sunulan hizmet kapsamı ve yukarıda yer alan durumlar dışında üçüncü kişilerle paylaşılmaz, üçüncü kişilere kullandırılmaz, kiralanmaz veya satılmaz. 

İsimsiz, anonim veya kümelenmiş veriler gibi, bir şahsı tanımlamayan bilgiler bu Politika’nın kapsamına girmez. Bu tür bilgileri; sponsorlarımızla, reklam verenlerimizle ve yurtdışında bulunan Lab Akademi ofisleri ile iletişim kurmak, hizmet sunumlarımızı değerlendirmek ve iyileştirmek amacı ile toplayabilir, kullanabilir ve açıklayabiliriz.

Kişisel Verileri Toplama Amaçları

Kişisel verileriniz Lab Akademi tarafından temel olarak sunduğu hizmetlerden faydalanmanız için ceşitli tanıtım, bilgilendirme ve kampanya organizasyonunun gerçekleştirilmesi, Lab Akademi ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Lab Akademi tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, faaliyetlerin yönetilmesi, etkinliklerin düzenlenmesi, Lab Akademi ürün ve faaliyetlerinden sizi haberdar edebilmek, internet sitelerimiz üzerinden gönderdiğiniz bilgileriniz üzerinden sizinle iletişime geçilmesi, kurumsal iletişim, hizmetlerimiz karşılığı faturalandırma ve diğer muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, ticari ve hukuk süreçlerimizin güvenliğinin sağlanması, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmetlerimizden duyduğunuz memnuniyetin ölçülmesi ve bu doğrultuda hizmetlerimizin geliştirilmesi, risk yönetimi, Lababoratuver ve bilimsel gelişmeler ve Lab Akademi ilgili yeniliklerin ve diğer haberlerin paylaşılması, idari işlemlerin yürütülmesi, iş süreçlerinde güvenliğin ve planlı periyodik iç denetim faaliyeti gibi gerekli görülen denetimlerin sağlanması, faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları nezdindeki süreçlerin yönetilmesi, sponsorlarımız, tedarikçilerimiz ve diğer iş ortaklarımız ile ilişkilerin yönetilmesi, suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi; değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb. işlemler, Lab Akademi ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirket politikalarının yürütülmesi ve benzeri amaçlar ile bağlantılı ve sınırlı olarak işbu websitesi vasıtasıyla kaydedilmekte ve işlenmektedir.

Saklama Süresi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Lab Akademi ve/veya tedarikçilerimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Lab Akademi, saklama sürelerini her halükarda yasal yükümlülükleri ve ilgili zamanaşımı süreleri ışığında tespit etmektedir. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler, veri işleme amacının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler Kanun’a uygun bir şekilde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

Kişisel Verilerin Korunması

Güvenlik, Lab Akademi için ön planda gelir. Topladığımız ve depoladığımız bilgiler için uygun seviyede koruma sağlamak amacıyla ticari olarak makul ilkeler ve prosedürler uygulamadadır. Bu İlkelere tabi olan Kişisel Verileri kendilerine açıkladığımız üçüncü taraflardan da Kişisel Verileri korumak için benzer uygulamaları yürürlüğe koymaları talep edilir.

Hukuki Sebep

Kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Bilgi Edinme Hakkı

Lab Akademi size Kişisel Verilerinizi düzenleme veya Lab Akademi sistemlerinden çıkartma seçeneğini sunar. Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Lab Akademi’ye başvurarak ve iletişim adresinde yer alan formu doldurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
 2. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,
 5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz,
 1. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz,
 2. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteyebilirsiniz,
 3. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz ve
 4. Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunun nasıl yapılacağına ilişkin detaylı bilgiye info@labakademi.com adresinden talep edebilirsiniz. Lab Akademi’ye ilettiğiniz Kişisel Verilerinize erişim sağlamak, üzerinde düzeltme yapmak veya silmek isterseniz info@labakademi.com adresine e-mail göndererek bu yönde talepte bulunabilirsiniz.

Rutin Bilgi Toplama

Genel olarak bütün web siteleri, ziyaretçileri hakkında bazı temel ve basit bilgileri kaydederler. İstatistiksel amaçlı kaydedilen bu bilgiler; ip adresiniz, internet servis sağlayıcınız, tarayıcınızın özellikleri, işletim sisteminiz ve siteye giriş-çıkış sayfalarınız gibi standart bilgilerdir. Bu bilgiler, kişisel olarak hiçbir ziyaretçiyi belirli kişiler konumuna sokmaz, rutin yönetim ve bakım işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla kaydedilirler.

Kaydedilen isim soyisim, meslek, firma/üniversite, Bölüm/departman, telefon numarası, ülke, şehir ve mail adresleri etkinlik sponsorumuz ile web semineri, kampanya ve sektörel duyurulardan haberdar olmanız amacı ile paylaşılmaktadır.

Hizmetlerimiz ve kampanyalarımızı duyuran e-bültenlerimize ve sitemize üye olmanız durumunda, sitemizde yazar olarak yazılar yayınladığınızda ve sitemize kullanıcı olarak üye olduğunuzda  sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına ad, soyadı, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet, doğum tarihi, kişisel ilgi alanları, fatura ve teslimat adresleri gibi bazı kişisel bilgilerinize ihtiyaç duyacağız. Bu bilgiler haricinde, site ziyaret sıklığı ve zamanları, ziyaret edilen bağlantı zamanları ve ziyaret anındaki IP adresi, ziyaret edilen blog sayfalarının istatistikleri gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel veriler de, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanır ve kullanılır.

Sunucu Günlük Dosyalarında Erişim Verilerinin Saklanması

Herhangi bir kişisel bilginizi açıklamadan web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sunucu günlük dosyalarımızda yalnızca istediğiniz dosyaların adları, sorgunun tarihi ve saati, transfer edilen veri miktarları, tarayıcı türü, IP adresi ve istekte bulunan sağlayıcı gibi erişim verilerini saklamaktayız. Bu veriler sadece sitenin sorunsuz çalışmasını sağlamak ve size sunduğumuz hizmetleri geliştirmek için değerlendirilmekte ancak kullanıcının arkasındaki kişi hakkında herhangi bir sonuca varılmasına izin vermemektedir. Yasa dışı kullanımla ilgili kesin göstergeler bulunması durumunda, verileri geriye doğru gözden geçirme hakkımızı saklı tutmaktayız.

Toplanan Bilgilerin Kullanımı

Toplanan bilgiler aşağıdaki amaçlar için kullanılır:

•           Yazılar, incelemeler, makaleler hakkında ziyaretçiler hakkında genel bilgiler edinmek ve yeni yazılara ve işlere yön vermek amacı ile.

•           Ürünler, servisler, webinar/web semineri, eğitim, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek.

•           Ziyaretçilerin tercihlerini daha iyi anlamak.

•           Trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak.

•           Sitenin güvenliğini güçlendirmek.

Çerezler ve Web İşaretçileri

Lab Akademi’de kullanılan bazı uygulamalar, gerekli olduğunda kullanıcıya özel içerik sağlamak ve/veya kullanıcıya daha iyi hizmet verebilmek için kullanıcı ayarları ve web geçmişi bilgilerini çerezler kullanarak saklamaktadır.

Ayrıca reklam ortakları ve üçüncü parti uygulamalar, kullanışlı bilgiler sağlamak ve reklam göstermek amacıyla kullanıcı bilgilerini çerezler, web işaretçileri veya scriptler aracılığıyla kaydedebilirler. Bu durumda reklam servisleri ve üçüncü parti uygulamalar, kullanıcı bilgilerini kendi sunucularında saklarlar ve kendi gizlilik politikaları geçerlidir.

Eğer kullanıcı bilgileri toplanması hakkında şüpheleriniz varsa, tarayıcı ayarlarından çerezleri devre dışı bırakma seçeneğinizin olduğunu hatırlatırız.

Bunların dışında, bilgileriniz herhangi bir şekilde 3. şahıs ya da tüzel kişilerle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Web sitemizde, web sitemizin aynı kullanıcı/internet bağlantısı abonesi tarafından tekrar kullanımını belirlemek için tanımlama bilgileri (çerezler) kullanılmaktadır. Tanımlama bilgileri, internet tarayıcınızın indirdiği ve bilgisayarınızda sakladığı küçük metin dosyalarıdır. Web sitemizi ve hizmetlerimizi geliştirmek için kullanılmaktadır.

Ancak bu tanımlama bilgileri belirli bir seviyeye kadar sizin otomatik olarak tanınmanızı sağlamak için kullanılan bilgiler de göndermektedir. Tanınma, tanımlama bilgilerinde kayıtlı IP adresiniz sayesinde gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde elde edilen bilgiler, hizmetlerimizi geliştirmek ve web sitemize erişimi daha da kolaylaştırmak için kullanılmaktadır.

Tarayıcı yazılımınızın ayarlarını gerektiği gibi değiştirerek tanımlama bilgilerinin yüklenmesini engelleyebilirsiniz. Ancak bunu yaptığınızda web sitemizin tüm işlevlerini tam olarak kullanamayabileceğinizi bilmelisiniz. Bu web sitesini, tarayıcı yazılımınızda tanımlama bilgilerinin yüklenmesini devre dışı bırakmadan kullanarak, toplanan verilerinizin yukarıda belirtilen şekilde ve amaçlar için Google tarafından işlenmesine izin vermektesiniz.

İletişim

Web sitemizde, iletişim formları, e-posta ya da Canlı Sohbet (bkz. Verilerin İletilmesi Başlığı) ile bizimle iletişim kurma şansı sunmaktayız. İsteğinizi işleme almak ve daha sonra sizinle iletişim kurabilmek amacıyla sağladığınız bilgiler, sadece Lab Akademi bünyesinde saklanır ve sorumlu kişilere yönlendirilir (bkz. Verilerin İletilmesi Başlığı). Sitemizin diğer bileşenleri tarafından toplanan verilerle bu veriler karşılaştırılmaz.

Bizimle e-posta bağlantısını (ör. info@labakademi.com), kullanarak iletişim kurarsanız, gelen postanın tarihi ve saati, gönderici ve alıcı ve e-postanın konusu günlüğe kaydedilir. Bu veriler iki ay sonra otomatik olarak silinir. Bu verilerin değerlendirmesi yalnızca sistemik hataları tamir edilmesi ve düzeltilmesi için gerçekleştirilir. E-postanızın içeriği yalnızca alıcı tarafından görüntülenebilir.

Dış Bağlantılar

Lab Akademi, zaman zaman sayfalarından farklı internet sitelerine bağlantı verebilir. Lab Akademi, link verdiği, banner tanıtımını yaptığı sitelerin içeriklerinden veya gizlilik prensiplerinden sorumlu değildir.

E-bülten Aboneliğinden Ayrılma

Herhangi bir zamanda e-bülten üyeliğinden ayrılmayı seçmeniz durumunda, size düzenli aralıklarla gönderdiğimiz e-bültenlerin başında yer alan “Duyurulardan haberdar olmak istemiyorsanız, lütfen tıklayınız” bağlantısına tıklayarak, kolaylıkla e-bülten üyeliğinden ayrılabilirsiniz.Ayrıca info@labakademi.com adresine üye olduğunuz e-posta adresini bildirerek üyelikten çıkma talebinde bulunabilirsiniz.

Haklarınız

Verilerinizle ilgili bilgi alma, düzeltme, sildirme, işlenmesini kısıtlama, taşınabilirliğini belirleme ve itiraz etme hakkına sahipsiniz.  Kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ya da kullanımıyla ilgili sorunlarınız varsa ya da verilerinizi düzeltmek, engellemek ya da silmek, izninizi geri çekmek ya da verilerinizin belirli bir şekilde kullanımına karşı bir itirazda bulunmak istiyorsanız lütfen bizimle iletişim kurun.

Verilerinizin işlenmesinin veri koruması yasasına aykırı olduğunu inanıyorsanız, sorumlu yasal kuruma bir şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

İletişim Bilgileri

Lab Akademi sitesinde yer alan ve uygulanan bu gizlilik politikası ile ilgili her türlü soru, görüş ve düşüncelerinizi iletişim sayfasındaki seçenekleri kullanarak bize iletebilirsiniz.

Değişiklikler ya da Ekler

Bu veri koruma beyanının bir ya da birden fazla koşulu geçersiz olması ya da geçersiz hale gelmesi veri koruması beyanın kalan koşullarının geçerliliği etkilenmez.

Bu veri koruması beyanını, herhangi bir uyarı ya da bildirimde bulunmadan yasal olanaklar kapsamında değiştirme hakkını saklı tutmaktayız. Geçerli sürüme, istenildiği anda web sitemizden ulaşılabilir.